Росица Светославова

Росица Светославова

 • Определя стратегиите в областта на маркетинга.
 • Планира и контролира оперативните дейности на отдела по маркетинга и продажбите.
 • Следи състоянието и тенденциите на пазарите и цените на аналогичните стоки и услуги.
 • Организира представянето на дружеството на панаири, изложби и други подобни форуми.
 • Участва в подготовката на оферти за предлаганите изделия и създава контакти с потенциални клиенти.
 • Заедно със специалиста по рекламата участва в изготвянето на проекти на каталози и други рекламни материали.
 • Организира подготовката и участва в поддържането на WEB – сайта на дружеството.
 • Участва в подготовката на търговско-икономическата политика на дружеството и неговото поведение на пазара.
 • Подготвя консултации за ръководството на дружеството при определяне на пазарна стратегия, търговска практика, ценовата политика и при разработването на рекламни кампании.
 • Разработва и реализира маркетинговата стратегия на дружеството в съответствие с годишния маркетингов бюджет.
 • Изготвя отчети за изпълнението на годишните планове и периодични анализи в областта на маркетинга.