Такухи Петрова

Такухи Петрова

  • Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финан­совата и платежна дисциплина, правилното оформяне на първич­ните и официалните счетоводни документи, редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях.
  • Ръководи и организира счетоводната отчетност чрез опти­мална централизация на счетоводните операции и осигурява сво­евременно отразяване в счетоводството на всички стопански опера­ции.
  • Полага грижи за осигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на задачите за всички дейности на предприятието и осигурява най-рационалното им използване.