Пролетка Търкаланова

Пролетка Търкаланова

  • Ръководи екип от търговски представители, сътрудници и всички клиентски обекти на фирмата.
  • Контролира и подпомага екипа си при консултацията и информационното обслужване на клиентите на фирмата, включително за дейността, асортимента, условията и процедурите за предоставяне на стоките.
  • Контролира и подпомага привличането на нови клиенти.
  • Контролира и ръководи осъществяването на директни продажби на стоки на ключови клиенти.
  • Съдейства при решаване на рекламации на стоките.
  • Наблюдава и се стреми към запазване клиентите на фирмата, както и разширяването на търговските контакти.
  • Инициира началото на търговски преговори с потенциални клиенти, договоря условията на сътрудничество, сключва и подписва търговски договори от името на фирмата.